martes, 22 de noviembre de 2011

CRISTO EN EL SALMO 112

CRISTO EN EL SALMO 112
A PARTIR DE LA VERSIÓN LXX
(PSALMI 111  versión LXX - edición Rahlfs - Hanhart)

Αλληλουια.
Aleluya.

1  Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος[1] τὸν κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει[2] σφόδρα·
Bienaventurado el varón que teme al Señor, en sus mandamientos estará deseoso vehementemente[3];

2  δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα[4] αὐτοῦ, γενεὰ[5] εὐθείων[6] εὐλογηθήσεται[7]·
Su simiente poderosa[8] será sobre la tierra, la generación de los rectos será bendecida;

3  δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
gloria (fama) y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre.

4  ἐξανέτειλεν[9] ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν
Surgió en la oscuridad luz para los rectos

ἐλεήμων[10] καὶ οἰκτίρμων[11] καὶ δίκαιος[12].
es clemente, compasivo y justo. 

5  χρηστὸς ἀνὴρ οἰκτίρων καὶ κιχρῶν[13], οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει·
Varón benigno y compasivo que tiende una mano, administrará[14] sus decisiones[15] con derecho;

6  ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται, εἰς[16] μνημόσυνον[17] αἰώνιον[18] ἔσται δίκαιος[19].
puesto que no resbalará jamás, para memoria eterna será el justo.

7  ἀπὸ ἀκοῆς[20] πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται· ἑτοίμη[21] ἡ καρδία αὐτοῦ ἐλπίζειν[22] ἐπὶ κύριον.
No tendrá temor de las malas noticias; su corazón fijo está para esperar en el Señor.

8  ἐστήρικται[23] ἡ καρδία αὐτοῦ, οὐ μὴ φοβηθῇ[24],
Su corazón está firme, no temerá,

ἕως[25] οὗ[26] ἐπίδῃ[27] ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ
hasta que sujete a[28] sus enemigos

9  ἐσκόρπισεν[29], ἔδωκεν τοῖς πένησιν[30]·
 derrama, da a los pobres[31];

ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος,
su justicia permanece para siempre,

τὸ κέρας[32] αὐτοῦ ὑψωθήσεται[33] ἐν δόξῃ.
Su poder[34] será exaltado en gloria.

10 ἁμαρτωλὸς[35] ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται,
El culpable lo verá y se irritará,

τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται[36]·
hará rechinar sus dientes y se consumirá.

ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται.
El deseo de los culpables [pecadores] perecerá.


INTRODUCCIÓN

Después leer los capítulos 8 al 10 de 2 Corintios creo que entre otras cosas, está muy latente este salmo en la mente del apóstol Pablo. En 2Co.9:9 Pablo hace mención al texto griego del Salmo 112:9, señalando que Dios provee para que tengamos todo lo suficiente para todo bien (2Co.9:8). Dicha suficiencia Dios la entrega a través de Cristo (Ef.4:7, Fil.2:13), de manera que se puede entender que en este Salmo aquel “varón” que reparte a los pobres es Cristo, pues es el prototipo perfecto del hombre “justo”. Aquí podemos ver una doble referencia, pues se puede aplicar de modo genérico a un justo o mejor aun al “Justo” por excelencia, pues es imposible el pleno cumplimiento para cualquiera:

1) Tiene un deseo vehemente por los mandamientos de Dios (v.1).
2) Gloria y riqueza hay en su casa (v.3).
3) Es clemente, compasivo y justo, benigno, que tiende la mano y administra sus decisiones con derecho o justicia (vv.4, 5). Los términos hebreos para Clemente y Compasivo, además siempre se refieren a Dios.
4) No resbalará jamás (v.6).
5) Sujerá o atará a sus enemigos (v.8).
6) Su justicia permanece para siempre (v.9).
7) Su poder (cuerno) será exaltado. El cuerno representa el poder de un reino.

Como hemos visto el Señor Jesús es el mejor prototipo de este salmo y nosotros podemos ver aquí el modelo perfecto a seguir, tras sus pisadas, pues en él, somos bendecidos y alimentados, unidos a la “vid verdadera”.

El Señor Jesús en el Salmo

El salmo muestra primero la característica del justo respecto de Dios “teme al Señor y está deseoso de sus mandamientos” (v.1); pero luego, su característica respecto del prójimo “es clemente, compasivo y presta” (v.v.4-5), como si una fuera consecuencia de la otra.

Versículo 2: “su descendencia será poderosa en la tierra” (RV60)
Su simiente (los hijos de Dios) es poderosa sobre la tierra (v.2). Por simiente”, podemos entender a la descendencia o a los hijos que se tienen. En Isaías 53:10 se señala que el Mesías luego de dar su vida “verá linaje (simiente)…”.  En Mt.13:38 “la buena simiente son los hijos del reino”, en Romanos 9:8 son “los hijos de Dios” esto es, la simiente de Abraham según la promesa (los que tienen fe). En Hebreos 2:13 “…He aquí,  yo y los hijos que Dios me dio…”.

 “Poderosa” traduce un término hebreo que puede entenderse como participar de la administración de un reino (A. Schokel), esto es, la simiente de los justos o los hijos de Dios participan del reino de Cristo.

La generación de los justos será bendita
Hay una diferencia entre “descendencia o simiente” y “generación”; la “descendencia” se refiere a todos los descendiente en general, pero la generación, son los descendientes de una misma época, es decir, será bendita por Dios cada generación de justos, porque en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual, además en Cristo, se le entrega al creyente todo lo necesario para realizar todo bien.

Versículo 3: “Bienes y riquezas hay en su casa,  Y su justicia permanece para siempre.” (RV60)
El es el dueño y heredero de todas las cosas, y el creyente en él (1Corintios 3:21-23) también. Pero más bien, debemos ver aquí principalmente a una riqueza interior, otorgada mediante la gracia de Jesucristo, como lo fueron las iglesias de macedonia:
“Asimismo,  hermanos,  os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia;
que en grande prueba de tribulación,  la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 
(2Co 8:1-2, RV60)

No como los Laodicenses:
Porque tú dices: Yo soy rico,  y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto,  yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, 
para que seas rico,  y vestiduras blancas para vestirte, 
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; 
y unge tus ojos con colirio,  para que veas.
(Apocalipsis 3:17-18, RV60)

“…Y su justicia permanece para siempre”
Riqueza y justicia, están relacionas, es por eso que Jesús les dice “…que de mi compres oro refinado en fuego”  y a Pablo le dice “Bástate mi gracia;  porque mi poder se perfecciona en la debilidad.” Porque nos enriquecemos al ser transformados a la preciosa imagen del Hijo de Dios. Su justicia es la rectitud y vida conforme la voluntad de Dios, reflejada en Cristo, que sólo se obtiene mediante la fe (Filipenses 3:7-8). Es decir, la forma de vida justa y perfecta de Cristo es la que Dios demanda, y nosotros participamos de ella por la fe y somos transformados a esa misma imagen al caminar tras él por la fe y por el poder de Espíritu Santo.

Versículos 4-5: “Surgió en la oscuridad luz para los rectos…”
Cristo resplandece en la oscuridad, pues él es:
“…es clemente, compasivo y justo.
Varón benigno y compasivo que tiende una mano,
administrará sus decisiones con derecho;
(Versículos 4-5, traducción LXX)

El ha traído la luz de Dios y redención, pues ha tendido una mano para nosotros incapaces de salvarnos, de ser perfectos, llevando nuestras debilidades y cumpliendo la ley de Dios, para que nosotros a través de él, seamos justos ante Dios. Sin duda, podemos confiar en el Compasivo y justo Dios que tenemos. Jesús nos enseña a ser hombres de bien y con él aprendemos a ser compasivos y ayudar al necesitado.

Versículos 6: “puesto que no resbalará jamás, para memoria eterna será el justo.
Sólo Cristo no resbaló jamás, por lo cual su vida justa es el perfecto modelo a seguir, jamás se le olvidará, porque de esa manera se hizo nuestro redentor.

Versículos 7-8: “No tendrá temor de las malas noticias; su corazón fijo está para esperar en el Señor.
Su corazón está firme, no temerá, hasta que sujete a sus enemigos”
Jesús dominará sobre todos sus enemigos. Esto nos sirve de aliento, pues todos los enemigos de él son los nuestros; hasta la muerte que será destruida para siempre. Su convicción en obedecer y permanecer confiado en Dios, sin temer, es un maravilloso ejemplo para seguir.

Versículos 9: “derrama, da a los pobres”;
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que por amor a vosotros se hizo pobre,  siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
(2Co 8:9, RV60)
Es evidente porque de los pobres, es el reino de los cielos, de los que reconocen su necesidad espiritual, para ellos están las fuentes de agua viva y riquezas de Cristo.

Versículos 9b-10: “su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria.
El culpable lo verá y se irritará, hará rechinar sus dientes y se consumirá.
El deseo de los culpables [pecadores] perecerá.”

Su poder y reino será exaltado, colocado hasta lo más alto. El malo lo verá, pero finalmente no tendrá parte con los justos, y perecerá junto con sus malos deseos.


Bibliografía
* SCHOKEL L.A., CARNITI C., Salmos.   
* YARZA F., Diccionario griego-Español.
* PABON J., Diccionario de griego Vox[1] φοβούμενος “el que teme”. Nótese el aspecto durativo o iterativo de este de este participio. 
[2] Querer, estar resuelto, tener propósito o resolución, tener gusto: “en sus mandamientos  vehementemente estará deseoso” (futuro).
[3] El salmo acuña una expresión nueva (hps m'd) se ocupan diligentemente, se deleitan intensamente, son entusiastas (A. Schokel).
[4] σπέρμα “simiente”, se refiere a la descendencia o a los hijos que se tienen. Veáse Isaías 53:10 donde señala que el Mesías luego de dar su vida “verá linaje (simiente)…”.  En Mt.13:38 “la buena simiente son los hijos del reino”, en Romanos 9:8 son “los hijos de Dios” esto es, la simiente de Abraham según la promesa (los que tienen fe).
[5] γενεά ᾶς ἡ nacimiento; origen; linaje, familia, raza, gente, pueblo; descendencia, prole, posteridad; patria; generación, edad, época. A diferencia de σπέρμα apunta más al linaje de una época y esta es valor semántico del griego del NT.
[6] Lit. “de las rectas”. Genitivo plural femenino de ἐυθύς -εῖα -ὺ recto, derecho; fig. franco, recto, honrado. Con ἀπο, εξ + gen= francamente, abiertamente. HEBREO dór designa un grupo definido por alguna cualidad, aquí la rectitud; la frase hace eco a 111,1 b (swd ysrym). Compárese con Sal 14,5 y 24,6. El sujeto agente de la bendición es Dios -pasiva teológica- (A. Schokel).
[7] El término también se puede traducir por “la generación de los rectos será alabada”.
[8] Si no se ha debilitado el sentido militar de la palabra gbwr, será mejor leer gbyr, como en la bendición testamentaria de Isaac a su hijo Jacob (Gn 27,29): significa autoridad sobre otras personas  o simplemente un cago de gobierno (A. Schokel).
[9] Aoristo indicativo activo de ἐξανατέλλω TR. hacer salir, hacer Surgir // INTR. salir, surgir.
[10] ἐλεήμων ον compasivo,  piadoso, misericordioso.
[11] οἰκτίρμων ον compasivo.
[12] δίκαιος justo, honrado, piadoso, conforme a la regla o ley.
[13] Par. Presente de κιχράω -ῶ prestar, tender u ofrecer (una mano).
[14] οικονομέω gobernar o administrar.
[15] λόγος palabras, decisiones, sentencias.
[16] Con tiempo: hasta, hacia, a, hacia // Tipo: para, hasta, hacia.
[17] Μνημόσυνον ου τό = μνῆμα ατος τό = μνημεῖον ου τό recuerdo, memoria; signo que sirve de recuerdo; monumento, esp. monumento sepulcral, sepulcro, tumba.
[18] αἰώνιος  ον perdurable, eterno.
[19] La idea se encuentra en el salmo 72:17 “será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol”.
[20] ἀκοή ὴς ἡ oído; sentido del oído, acto de oir o escuchar, audición; oído, rumor, tradición, noticia.
[21] ἑτοῖμος ον  [ος η ον]  real, cumplido, cierto, fijo; realizable, preparado, decidido, resuelto.
[22] ἐλπίζω Esperar, aguadar [en alguien o algo…εἰς ], creer, pensar.
[23] Perfecto medio indicativo de στηρίζω apoyar, sostener, establecer, fijar sólidamente; fortalecer, fortificar, apoyarse, fijarse " MED. apoyarse, fijarse.
[24] οὐ μὴ φοβηθῇ  “no temerá”. Más literal: “de ningún modo teme” (alguna eventualidad), sin embargo en la Septuaginta los valores fluctúan entre estas dos ideas. Las traducciones del hebreo también tienen esta doble idea “no temerá” RV60 y “no tiene miedo” DHH. Aquí se está negando una eventualidad futura.
[25] ἕως CONJ. mientras que, hasta que, en tanto que, para que// PREP. de gen hasta, hasta que.
[26] Gen. sing. de ὅς ἡ ὅ PRON. REL. el que, la que, lo que// PRON. DEM. Este, esta, esto. //PRON. POS. Suyo, propio.
[27] Subj. pres. act. ἐπιδέω sujetar sobre, atar.
[28] ἐπὶ + acus. = sobre, a, hacia, contra.
[29] Aoristo ind. activo de σκορπίζω disipar, esparcir, derramar, dispersar. Traducción como aoristo gnómico, esto es, una acción comprobada en el pasado que siempre se realiza: “derrama”. Tiene la idea de penetrar (Strong) pues está emparentado con scorpíos (escorpión).
[30] Dat. pl. de πένης ητος ADJ. m. pobre, necesitado, indigente. 
[31] Lit. derramó, dio a los necesitados; Todos los verbos indicativos están en presente o futuro, por lo cual aquí leo un aoristo gnómico, es decir, una afirmación presente comprobada por los hechos pasados.
[32] κέρας, ατος ó ως, τό cuerno, pico, cima de montaña, ala de un ejército.
[33] Futuro pasivo de ὑψόω elevar, exaltar, magnificar, alzar.
[34] Literal cuerno.
[35] ἁμαρτωλός ον culpable, que se extravía, pecador.
[36] Futuro pasivo de τήκω fundir, disolver // INTR. y pas. fundirse, agotarse, consumirse, evaporarse,  corromperse.